تشکیل قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی