تقدیر از همراهی دستگاه های اجرایی و نهادها با دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مبارزه با کرونا