عدم وجود مواد سمی و سرطانزا در پارچه های مصرفی ماسک های جراحی آبی رنگ