عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی با شاخص های مقابله با کرونا ارزیابی می شود