دسته بندی ها: کودکانکار

30 اردیبهشت 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

. Researchers find clues to sex differences in autism … – گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463


آخرین نوشته -

30 اردیبهشت 1400

.
Female protective effect: Researchers find clues to sex differences in autism

📜.
🔻Female protective effect: Researchers find clues to sex differences in autism
April 16, 2021
Yale University
اثر محافظتی زنان: محققان سرنخی از تفاوت های جنسی در اوتیسم پیدا کردند
.

@Freudian_Mag
گوینده :

.
.
.
.
.
.
.

 

منبع